Bilidhon Nga Pagginawi: Kristohanon, Pagkabalaan, Misyon

Ang Buhi Nga Pagtuo

Ini Ang Ginapatihan Sang Mga Nazarenes

Ang kada organisasyon nga nagapadayon sang madugay nga panahon amo ang nabase sa mapag-on nga tumutuyo, pagpati, kag mga pagginawi. Ang halimbawa sini amo ang Church of the Nazarene, nga gintukod/napundar agud bag-ohon ang kalibutan paagi sang pagpalapnag sang pagkabalaan suno sa Biblia. Ang aton misyon amo nga makaangkon/may-ara kita sang mga alagad nga pareho ni Kristo sa tanan nga mga pungsod. Gani ang Church of the Nazarene may-ara madalum nga tinutuyo/handum nga hatagan sang katumanan ang sugo sang Dios sa pagsugid sang Maayong Balita (Great Commission) kag ipalapnag ang mensahe sang kaluwasan.

Ang sa subong kag palaabuton nga kabuhi sang Church of the Nazarene nabase sa pag-isa sa pagtuman sa misyon nga ginhatag sang Dios. Bilang isa kabahin sang pangkabilogan nga iglesya ni Jesu-Kristo, ang Church of the Nazarene ay may ara nagakaigo nga pamaagi sa pagpalapnag sang ginharian sang Dios sa bisan diin nga bahin sang kalibutan.

Sa sini nga melinyo nagakabagay gid nga pauswagon ang Church of the Nazarene bilang isa ka iglesia nga may-ara mapag-on nga kasaysayan kag misyon nga dapat pagabuhaton sa kalibutan kag sa bisan ano nga kaliwatan. Ipangamuyo naton nga ang mga butang nga ginahatagan kabilinggan kag ginapadayon magagiya sa aton, kag magahatag inspirasyon kag halimbawa sa tanan ngag mga Kristohanon kag bisan sa iban pa nga iglesia sa subong kag sa palaabuton.

Tabs

Subscribe to Bilidhon Nga Pagginawi: Kristohanon, Pagkabalaan, Misyon