Pagpapahalaga: Kristiyanong, Kabanalang, Misyon

Pagpapahalaga: Kristiyanong, Kabanalang, Misyon
Pagpapahalaga: Kristiyanong, Kabanalang, Misyon

Ang Buhay Pananampalataya:
Ito ang Pinaniniwalaan ng mga Nazarenes

Ang bawat kapisanan na nananatili nang matagal na panahon ay nababatay sa matibay na adhikain, panini-wala at mga pagpapahalaga. Ang halimbawa nito ay ang Church of the Nazarene, na itinatag upang baguhin ang sanlibutan sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng kaba-nalan na naayon sa Bibliya. Ang ating misyon ay magka-roon ng mga alagad na katulad ni Kristo sa lahat ng mga bansa. Kaya naman ang Church of the Nazarene ay may malalim na adhikaing bigyang katuparan ang Dakilang Utos ng paghayo (<i>Great Commission</i>) at ipalaganap ang mensahe ng kabanalan.

Ang kasalukuyan at ang panghinaharap na buhay ng Church of the Nazarene ay nababatay sa pakikiisa nito sa misyon ng Diyos. Bilang bahagi ng pangkalahatan Iglesya ni Hesu-Kristo, ang Church of the Nazarene, ay may natatanging pamamaraan ng pagpapalaganap ng Kaharian ng Diyos sa bawat sulok ng mundo.

Sa kasalukuyang milenyo nararapat lamang na pag-ibayuhin pa ng Church of the Nazarene ang katangian nito bilang isang iglesya na may natatanging kasaysayan at misyon na ginagampanan sa mundo at sa bawat salin-lahi.

Idalangin natin na ang mga katagang ito na ating pinahahalagahan at itinataguyod na magsilbing gabay, inspirasyon at halimbawa ng bawat Kristiyano at maging ng iba pang iglesya, hindi lamang ngayon kundi sa panahong darating.

Tabs

Subscribe to Pagpapahalaga: Kristiyanong, Kabanalang, Misyon